1. INTRODUCCIÓ

L’accés a aquesta web es troba condicionat a la prèvia lectura i acceptació per part de qualsevol usuari dels termes, condicions, comunicacions, advertiments i altres avisos legals continguts en aquestes clàusules.

L’accés i ús posterior d’aquest web per part de l’usuari implicarà la conformitat de forma expressa, plena i sense reserves, amb la totalitat del contingut. L´accés té caràcter gratuït.

Si l’usuari no estigués d’acord amb el contingut d’aquestes Condicions Generals de navegació, haurà d’abandonar el web, sense poder accedir ni disposar dels serveis que s’hi ofereixen.

Igualment, accepta de manera expressa i sense excepcions que l’accés i la utilització d’aquest lloc web, dels seus serveis i dels continguts d’aquests serveis té lloc sota la seva única i exclusiva.

L’accés a aquesta web té caràcter gratuït i la visualització no requereix prèvia subscripció o registre.

Les connexions amb altres llocs web que puguin haver-hi, així com l’ús que l’usuari pugui fer estan subjectes a aquestes Condicions Generals d’ús, així com als eventuals condicionats específics que aquests llocs web requereixin. Qualsevol ús diferent de l’autoritzat està prohibit expressament.

NODE GARRAF podrà modificar de forma unilateral, i en qualsevol moment que consideri oportú la configuració del web, les condicions del servei i el seu contingut, així com eliminar-los, limitar-se o suspendre’ls de manera temporal o definitiva, a més d’impedir l’accés procurant informar-ne a l’usuari del canvi, sempre que les circumstàncies els ho permeten, a través de la publicació a la pàgina web.

2. IDENTITAT DEL TITULAR DEL WEB

Agència de Desenvolupament Econòmic del Garraf
NIF: Q0801811A
Avda. de Cubelles, 88 2ª planta
08800 Vilanova y la Geltrú (Barcelona)

Inscrita al registre d’Entitats Locals de Catalunya amb el número 9834570005

3. DRETS I OBLIGACIONS DEL PRESTADOR DELS SERVEIS

1.-Com a proveïdor del servei, NODE GARRAF es troba obligada a prestar els serveis oferts per aquesta web, a garantir eficaçment el secret de les comunicacions que hi pugui haver amb l’usuari i respondre a les reclamacions que eventualment es puguin plantejar.

2.- En cas d’efectuar operacions de manteniment, reparació, actualització o millora dels serveis, té el dret a suspendre temporalment i sense necessitat de preavís l’accessibilitat a aquesta web, i també a reservar-se el dret de prestació o cancel·lació dels serveis; sense perjudici de la qual cosa procurarà posar-ho en coneixement dels usuaris sempre que les circumstàncies els ho permetin.

3.- L’ús que els usuaris puguin fer dels serveis i/o les dades i/o la informació subministrada a ells a través d’aquesta web es farà per compte i risc de l’usuari.

NODE GARRAF no garanteix, directament o indirectament, la informació o els serveis oferts, llevat de les garanties que en virtut de les lleis aplicables hagin de ser atorgades o que quedin explícitament descrites en un acord entre aquesta associació i l’usuari.

NODE GARRAF no garanteix el contingut subministrat, si escau, per terceres persones, ni garanteix la veracitat, fiabilitat, precisió, oportunitat o conveniència de la informació subministrada per a la destinació que facin els usuaris o qualsevol altra persona.

4.- Els drets de propietat intel·lectual sobre aquesta web són titularitat de NODE GARRAF. L’exercici exclusiu dels drets de reproducció, distribució, comunicació pública i transformació pertanyen a l’esmentada associació, sens perjudici de l’exercici per part de tercers del dret a cita.

4. DRETS I OBLIGACIONS DE L’USUARI

1.- En tot moment, l’usuari ha de fer un ús lícit dels serveis d’aquesta web d’acord amb la legalitat vigent, i respectar els drets de propietat intel·lectual de NODE GARRAF o tercers.

En aquest sentit, l’usuari garanteix que les activitats que desenvolupi a través d’aquesta web s’adequaran a la llei, la moral, l’ordre públic i els bons costums i en cap cas no seran ofensives per al bon nom i la imatge comercial de NODE GARRAF per a altres usuaris de la web o tercers.

2.- L’usuari no realitzarà a través dels serveis que NODO GARRAF posa a la vostra disposició, cap acció que causi dany o alteracions dels continguts, ni obstaculitzarà el bon funcionament de la web, per la qual cosa tampoc causarà problemes tècnics de cap mena, ni transferirà elements susceptibles de portar virus informàtics o de fer malbé, interferir o interceptar totalment o parcialment aquesta web, ni tampoc intervindrà o alterarà el correu electrònic d’altres usuaris.

3.- La responsabilitat de l’usuari sobre la veracitat de les dades introduïdes, en cas que ho fes per qualsevol circumstància, és exclusiva, per la qual cosa en cas d’haver facilitat dades falses o inexactes, NODE GARRAF es reserva el dret a prohibir-ne l’accés a aquesta web.

5. EXCLUSIÓ DE GARANTIES I DE RESPONSABILITAT PEL FUNCIONAMENT DEL LLOC WEB I DELS SEUS SERVEIS

1.- NODE GARRAF no garanteix la disponibilitat i la continuïtat del funcionament d’aquest lloc web i dels seus serveis.

D’aquesta manera, s’exclou qualsevol responsabilitat pels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que es puguin derivar de la manca de disponibilitat o de continuïtat del funcionament del lloc web i dels seus serveis i la utilitat que els usuaris haguessin pogut atribuir al present lloc web.

En qualsevol cas, NODE GARRAF realitzarà els seus millors esforços per mantenir la disponibilitat continuada de la web.

2.- NODE GARRAF posa a disposició dels usuaris els sistemes de privadesa de dades personals que impedeixin l’accés a aquestes per part de tercers. NODE GARRAF ha implantat totes les mesures de seguretat tècniques i organitzatives necessàries que garanteixin la integritat, confidencialitat i disponibilitat de les dades personals facilitades per l’usuari.

En aquest sentit, l’associació s’eximeix de tota responsabilitat pels danys i els perjudicis ocasionats en cas de produir-se aquest coneixement.

3.- Tot i que NODE GARRAF ha implantat totes les mesures adequades per garantir la seguretat en aquesta matèria, no controla ni garanteix l’absència de virus ni d’altres elements en els continguts d’aquest lloc web que puguin produir alteracions al sistema informàtic (equip i programes) del usuari o en els documents electrònics i fitxers emmagatzemats al sistema informàtic.

NODE GARRAFs’eximeix de qualsevol responsabilitat pels danys i perjudicis de tota naturalesa que puguin deure’s a la presència de virus en els continguts que puguin produir alteracions al sistema informàtic, documents electrònics, fitxers etc.

4.- NODE GARRAF no té l’obligació i no controla la utilització que els usuaris fan d’aquest lloc web, dels serveis i els continguts. En particular, aquesta associació no garanteix que els usuaris utilitzen el lloc web, els seus serveis i els seus continguts d’acord amb aquestes Condicions Generals i, si escau, les Condicions Particulars que siguin aplicables, ni que ho facin de forma diligent i prudent.

Aquesta associació tampoc té l’obligació de verificar, i no ho fa, la identitat dels usuaris ni la veracitat, vigència, exhaustivitat i/o autenticitat de les dades que aquests usuaris proporcionen sobre ells mateixos a altres.

5.- L’usuari accepta que el portal ha estat creat i desenvolupat de bona fe per NODE GARRAF amb informació procedent de fonts internes i externes i l’ofereix al seu estat actual als usuaris, si bé pot contenir imprecisions o errades. Per això, l’usuari exonera NODE GARRAF de qualsevol responsabilitat en relació amb la fiabilitat, utilitat o falsa expectativa que el portal pogués produir durant la seva navegació.

6. PROPIETAT INTEL·LECTUAL

Tots els drets sobre el contingut d’aquest web pertanyen a NODE GARRAF excepte aquells d’empreses amb què hagin signat el corresponent contracte per a la provisió de continguts i estan protegits per les normes nacionals i internacionals de propietat intel·lectual i industrial.

El disseny, les imatges, mapes, gràfics, marques, rètols, signes distintius o logos de NODE GARRAF, els marcs, els banners, els programes i els seus diferents codis, font i objecte, etc. d’aquesta web són titularitat de NODE GARRAF, que té legítimament en exclusiva els drets d’explotació.

L’usuari que accedeixi a aquesta web no podrà copiar, modificar, distribuir, transmetre, reproduir, publicar, cedir, vendre els elements anteriorment esmentats o crear nous productes o serveis derivats de la informació obtinguda sense citar-ne expressament la procedència.

Únicament queda autoritzada la visualització i la càrrega per a l’ús personal i no comercial de l’usuari, sense que ho pugui fer extensiu a terceres persones o entitats.

En el cas dels gràfics o dissenys que apareguin en aquesta web la titularitat siguin empreses col·laboradores de NODE GARRAF, els seran aplicables, igualment, aquestes condicions tret de pacte en contra.

Queda terminantment prohibida l’alteració del contingut o l’estructura d’aquesta web per part de l’usuari.

NODE GARRAF vetllarà perquè els continguts d’aquesta web no tinguin caràcter pornogràfic, xenòfob, discriminatori, racista, difamatori o que fomentin la violència. De la mateixa manera, procurarà evitar qualsevol circumstància que pugui ser perjudicial per als usuaris.

7. PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL

Les dades personals que l’usuari d’aquesta web pugui proporcionar passen a formar part d’un fitxer automatitzat propietat de NODE GARRAF amb l’objectiu de poder rebre puntualment a la vostra bústia electrònica informació relativa a activitats i serveis d’aquesta associació.

Les vostres dades personals seran tractades de forma confidencial i no seran cedides a tercers aliens a NODE GARRAF. En qualsevol cas, l’usuari podrà exercir els drets d’oposició, accés, rectificació i cancel·lació d’acord amb allò establert a la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal dirigint-se a NODE GARRAF amb domicili social Avda. de Cubelles. Vilanova i la Geltrú, 08800 Barcelona o bé contactant amb aquesta entitat a través de l’adreça de correu electrònic: info@nodegarraf.cat

La primera vegada que l’usuari accedeixi a aquesta pàgina web, el servidor de NODO GARRAF enviarà al vostre ordinador un fitxer anomenat “cookie” o galeta. Una galeta és un petit fitxer de text que el navegador recull i emmagatzema mentre l’usuari navega per la web. D’aquesta manera, podeu conèixer determinada informació sobre la navegació de l’usuari per la vostra pàgina, i això us permet adaptar-la a les preferències de l’usuari en les visites següents.

En cas que l’usuari no vulgui rebre cookies durant la navegació, haureu de desactivar l’opció corresponent del vostre navegador, de manera que impedeixi la instal·lació de cookies a l’ordinador.

8. VINCLES O ENLLAÇOS HIPERTEXTUALS

Cap tercer no podrà establir relació de “framing” entre les seves pàgines web i aquesta pàgina web.

En cas que aquesta pàgina web pogués contenir enllaços o enllaços amb altres portals o llocs web no gestionats per NODE GARRAF, aquesta associació manifesta que no exerceix control sobre aquests portals o llocs web, ni és responsable del contingut. Els enllaços que aquesta web pugui contenir s’oferiran, únicament, a tall de referències informatives, sense cap mena de valoració sobre els continguts, propietaris, serveis o productes oferts des dels mateixos.

En tot cas, NODE GARRAF exonera de tota responsabilitat en relació amb els serveis prestats per aquests tercers davant de qualsevol reclamació de qualsevol naturalesa i demandes que poguessin interposar-se en relació amb aquests serveis.

9. NUL·LITAT I INEFICÀCIA DE LES CLÀUSULES

Si qualsevol clàusula d’aquestes Condicions Generals de navegació i ús de la web fos declarada totalment o parcialment nul·la o ineficaç afectarà tan sols la disposició o la part referida que resulti nul·la o ineficaç, per la qual cosa en tota la resta subsistiran les altres condicions generals, i la disposició o la part d’aquesta que resulti afectada es considera no posada llevat que, per resultar essencial a les condicions generals, les hagi d’afectar de manera integral.

10. Llei aplicable i jurisdicció

Aquestes Condicions Generals d’ús i navegació, igual que qualsevol relació entre l’usuari i NODE GARRAF, es regiran per la legislació espanyola.

Per a qualsevol litigi derivat de l’existència o el contingut d’aquestes Condicions Generals o de les relacions entre l’usuari i NODE GARRAF ambdues parts, amb renúncia expressa a qualsevol altre fur que els pogués correspondre, se sotmeten a la jurisdicció i la competència exclusiva dels Jutjats i Tribunals de Vilanova i la Geltrú.

11. COOKIES

Aquest lloc web utilitza cookies, que és una petita informació emmagatzemada a lequip per ajudar a la web a proporcionar una millor experiència dusuari. En general, les galetes s’utilitzen per mantenir les preferències de l’usuari i proporcionar dades de seguiment anònimes a aplicacions de tercers com ara Google Analytics. Per norma general, les galetes faran que la vostra experiència de navegació sigui millor. No obstant això, és possible que prefereixis desactivar les galetes en aquest lloc i en els altres. La forma més eficaç és desactivar les galetes al navegador.